Logo - Savremeni sport.com


O nama  │ Kontakt  │  Mapa sajta 

s s    Početna  │ Vesti  │ Adresar  │ Kalendar  │ Galerija  │ Blog  │ Forum  │ Linkovi  │  

Početna >> Sport i pravo >> Pravilnici u sportu >> Pravilnik o pojedinačnim teniskim takmičenjima


PRAVILNIK O POJEDINAČNIM TENISKIM TAKMIČENJIMA


    
 

1. Opšti uslovi
1.1. Ovaj Pravilnik sadrži osnove za izradu propozicija, odnosno uslove koje su organizatori pojedinačnih takmičenja obavezni da ispune, kao i obaveze učesnika takmičenja. Sva takmičenja u Srbiji su podeljena u četiri kategorije: A, I, II i III kategorija. Kalendar takmičenja Teniskog saveza Srbije (TSS) uključuje turnire A, I i II kategorije, dok kalendari takmičenja Teniskog saveza beograda,Teniskog saveza Vojvodine,Teniskog saveza Istočne Srbije i Teniskog saveza Zapadne Srbije uključuju turnire III kategorije.

1.2. Za međunarodna i domaća takmičenja, koja se održavaju u našoj zemlji važe Pravila i Propisi ATP, WTA, ITF, TE i TSS.

1.3. Opšti uslovi se primenjuju na teniska takmičenja iz svih kalendara i na osnovu njih se pravi rang lista.

1.4. Klub organizator je dužan da ispuni sve uslove iz Zakona o organizaciji javnih priredbi i sportskih manifestacija.

1.5. Takmičarski odbor TSS do kraja tekuće godine raspisuje konkurs za organizaciju turnira A, I i II kategorije za narednu godinu. Po izdavanju kalendara takmičenja TS Srbije , ostali Teniski savezi raspisuju konkurs za organizaciju turnira III kategorije o čijem rezultatu obaveštavaju Takmičarski odbor TSS koja verifikuje njihov kalendar takmičenja. O rokovima i sinhronizovanju rada na izradi kalendara takmičenja brine Takmičarski odbor TSS.

2. Obavezni uslovi za pojedinačna takmičenja
2.1. Obavezne discipline:
Na Državnim prvenstvima za seniore-ke, pored singla moraju se igrati dublovi. U ostalim kategorijama sugeriše se igranje muških i ženskih dublova.

2.2. Suđenje:
Na Državnim prvenstvima (A kat) obavezno sve mečeve od polufinala
(Chair umpires) sude isključivo sudije licencirane od strane Sudijskog Odbora TSS. Na turnirima I kategorije poželjno je da mečeve finala sude sudije licencirane od gore navedenog tela. Sve turnire koji se regulišu ovim Pravilnikom sude sudije određene od strane Sudijskog Odbora TSS.

2.3. Uslovi za organizaciju takmičenja

2.3.1. Pojedinačna prvenstva SRBIJE - A kategorija
Organizator je obavezan:

 • a) raspolagati sa 4 terena, a ako postoji potreba, može organizovati takmičenje na najviše dve lokacije (sa istom podlogom) i sa obezbeđenim prevozom između obe lokacije,
 • b) obezbediti sudije (Chair umpires) licencirane od strane Sudijskog Odbora, od polufinalnih mečeva (samo Državna prvenstva Srbije) u slučaju dve lokacije obezbediti dvoje licenciranih sudija
 • c) raspolagati sa svlačionicama sa svim potrebnim higijenskim uslovima, kupatilima sa toplom i hladnom vodom, posebno za muškarce, posebno za žene,
 • d) obavezno obezbediti fizioterapeuta koji je prisutan u klubu za vreme održavanja mečeva (samo za Državna prvenstva Srbije)
 • e) obezbediti zvaničnog španera za vreme takmičenja.
 • f) blagovremeno dostavi propozicije za takmičenja sa svim informacijama od važnosti za održavanje takmiženja,
 • g) po mogućstvu organizuje izdavanje biltena sa rezultatima,
 • h) organizuje prijem za sve ucesnike i rukovodstvo turnira
 • i) obavezno redovno informiše sredstva javnog informisanja o rezultatima prvenstva,
 • j) za prvenstva SRBIJE obezbedi novčane nagrade (seniori-ke) koje će se raspoređivati u odnosu: 60% muškarci i 40% žene (visinu novcanih nagrada odrđjuje UO TSS na predlog TO TSS),
 • k) obezbedi sredstva za isplatu službenih lica (Vrhovnog sudije i sudija),
 • l) obezbedi u konkurenciji do 12, 14, 16 i 18 godina za igrače od četvrtfinala dnevnicu u iznosu od polovine jedne kotizacije.Dnevnica se isplaćuje igračima čije je mesto boravka izvan mesta održavanja turnira preko 50km. Pod mestom boravka se podrazumeva grad u kome se nalazi klub za koji je igrač registrovan. Za Dvoranska prvenstva Srbije dnevnica za igrača iznosi polovinu jedne kotizacije za letnje Državno prvenstvo Srbije.
 • m) obezbedi BESPLATAN trening na svojim terenima za vreme takmičenja kao i jedan dan pre početka takmičenja (ne važi za dvoranska prvenstva).
 • n) obezbedi dovoljnu količinu oficijelnih novih lopti (propisanih od TO TSS) za turnir s tim da se svi mečevi glavnog turnira moraju igrati sa 3 nove lopte,
 • o) za organizaciju dvoranskih prvenstava poseduje sledeći broj terena: 3 terena za organizaciju u obe konkurencije; 2 terena za organizaciju u jednoj konkurenciji.

Ako klub poseduje 2 terena, a želi da organizuje turnir u obe konkurencije, tada ženski turnir počinje poslednjeg dana muškog turnira. Dvorana ili balon hala u kojoj se organizuje turnir mora biti u skladu sa tehničkim uslovima, dok minimalna temperatura ne sme biti niža od 10 stepeni celzijusa.

2.3.2. Ostala savezna takmičenja - I kategorija
Organizator je obavezan:

 • a) raspolagati sa 3 terena za organizaciju turnira u jednoj konkurenciji (muška ili ženska) u jednoj starosnoj kategoriji,
 • b) raspolagati sa 4 terena za organizaciju turnira u obe konkurencije u jednoj starosnoj kategoriji,
 • c) raspolagati sa 8 terena za organizaciju turnira u obe konkurencije i u dve starosne kategorije.
 • d) da za takmičenja seniora-ki obezbedi novčani fond nagrada koji se rasporedjuje u proporciji 60% muškarci i 40% žene,
 • e) obezbedi u konkurenciji do 12, 14, 16 i 18 godina za igrače od četvrtfinala dnevnicu u iznosu od polovine jedne kotizacije. Dnevnica se isplaćuje igračima čije je mesto boravka izvan mesta održavanja turnira preko 50km. Pod mestom boravka se podrazumeva grad u kome se nalazi klub za koji je igrač registrovan.
 • f) Da obezbedi fizioterapeuta koji će po pozivu biti u klubu za vreme mečeva
 • g) da obezbedi ispunjenje svih ostalih uslova iz tačke 2.3.1.

2.3.3. Ostala savezna takmičenja - II kategorija
Organizator je obavezan:

 • a) raspolagati sa 3 terena za organizaciju turnira u jednoj konkurenciji (muška ili ženska) u jednoj starosnoj kategoriji,
 • b) raspolagati sa 4 terena za organizaciju turnira u obe konkurencije i u jednoj starosnoj kategoriji,
 • c) raspolagati sa 8 terena za organizaciju turnira u obe konkurencije i u dve starosne kategorije.
 • d) za turnire seniora-ki obezbedi novcani fond nagrada,
 • e) organizuje igru dublova ako mogućnosti to dozvoljavaju - preporuka Stručnog odbora je da dublove treba igrati kada god za to postoje mogućnosti,
 • f) Da obezbedi fizioterapeuta koji će po pozivu biti u klubu za vreme
  mečeva
 • g) da obezbedi ispunjenje svih ostalih uslova izuzev dnevnice za igrače iz tačke 2.3.2.

3. Pravo učestvovanja
3.1. Na svim takmičenjima u SRBIJI pravo učestvovanja imaju isključivo uredno registrovani takmičari-ke na osnovu Pravilnika o registraciji koji nisu pod kaznom ili suspenzijom.

3.2. Takmičari-ke, strani državljani, imaju pravo ucešća na svim pojedinačnim takmičenjima, osim na prvenstvima SRBIJE I Prvenstvima regiona. Takmičari-ke, strani državljani, imaju pravu učešća isključivo ukoliko njihov punoletni pratioc (trener, roditelj..) potpiše, na posebnom formularu propisanom od strane TO TSS, izjavu da su takmičari-ke zdravstveno sposobni za takmičenje.

3.3. Pravo ucešća na turnirima po starosnoj kategoriji imaju:

 • seniori-ke bez starosnog ograničenja,
 • juniori-ke do 18 godina, koji u toj godini navršavaju 18 godina i mladji,
 • dečaci-devojčice do 16 godina, koji u toj godini navršavaju 16 godina i mladji,
 • dečaci-devojčice do 14 godina, koji u toj godini navršavaju 14 godina i mladji,
 • dečaci-devojčice do 12 godina, koji u toj godini navršavaju 12 godina i mladji.

3.4. Na takmičenjima koja se odvijaju u više starosnih kategorija (kada se igraju paralelno), takmičar može nastupiti samo u jednoj starosnoj kategoriji.

3.5. Takmičar nema pravo da učestvuje na dva ili više turnira u isto vreme, nezavisno da li su turniri iz kalendara ATP, WTA, ITF, TE, TS SRBIJE, ili regionalnih Teniskih saveza.

4. Prijavljivanje i odjava takmičara za pojedinačna takmičenja
4.1. Prijavu/odjavu za ucešće na turnirima A i 1 kategorije , organizatoru dostavlja isključivo matični klub. Prijava/odjava se dostavlja fax-om, elektronskim ili pisanim putem na zvaničnom obrascu, na adresu organizatora. U prijavi/odjavi moraju biti uneti podaci koje je propisao Takmicarski odbor. Rok za prijavu za turnire A i 1. kategorije je 5 dana pre početka glavnog turnira. Nakon isteka roka za prijavu TSS će na svom sajtu objaviti spisak prijavljenih igrača. Igrači i klubovi su obavezni da provere prispeće svoje prijave na sajtu TSS i da eventualne primedbe upute klubu organizotoru. Status igrača za turnir se objavljuje 3 dana pre početka turnira, objavljuje ga kancelarija TSS i dostavlja klubu organizatoru i Vrhovnom sudiji. Nakon objavljenog statusa, istog dana, Vrhovni sudija daje informacije o početku kvalifikacija. Takmičar, koji se nije na vreme prijavio ("late entry") ima pravo da dođe na upis za kvalifikacije na svoj rizik. Takav takmičar bez obzira na svoj rang nije ni u kakvoj prednosti, ukoliko je žreb za kvalifikacije pun, u odnosu na druge igrače koji su se na vreme prijavili. Prijava za turnire 2. I 3. kategorije se vrši upisivanjem igrača na dan turnira prema članu 7.2.

5. Prijavljivanja
5.1. Prijavnina za učešće na turniru se uplaćuje organizatoru pre žrebanja (za vreme upisivanja - sign in-a), a u gotovom ili uz potvrdu o izvršenoj uplati na žiro-račun organizatora.

5.2. Organizator nije u obavezi da vrati iznos izvršenih uplata za takmičare koji su se prijavili a ne učestvuju na turniru, osim ako su se na vreme odjavili. Ukoliko se neke od planiranih disciplina ne održavaju, organizator je dužan da izvrši povraćaj izvršenih uplata za iste.

5.3. Visinu prijavnine za pojedinačna takmičenja, kategorije i discipline, za svaku kalendarsku godinu, odredjuje UO TS SRBIJE na predlog Takmičarskog Odbora.

5.4. Organizator je obavezan da u slučaju prekategorisanja turnira u nižu kategoriju izvrši povraćaj sredstava igraču u iznosu koji predstavlja razliku u visini prijavnina za date kategorije.

6. Broj učesnika turnira
Na prvenstvima Srbije i turnirima 1. kategorije žreb za glavni turnir je 32. Na prvenstvima Srbije (dvoranska I letnja) i žreb za kvalifikacije je ograničen na 32. Na prvenstvima Srbije (dvoranska I letnja) glavni turnir se popunjava na sledeći način:

 • 24 takmičara po rang listi,
 • 4 takmičara iz kvalifikacija,
 • 4 Wild Card, dve dodeljuje organizator a dve TS SRBIJA.

Kvalifikacije se popunjavaju na sledeći način:

 • 28 takmičara po rang listi
 • 4 Wild Card, sve dodeljuje organizator

Na turnirima 1. kategorije glavni turnir se popunjava na sledeći način:

 • 14 igrača po rang listi
 • 16 igrača iz kvalifikacija
 • 2 WC organizator

Samo igrači koji su na rang listi TSS mogu igrati direktno glavni turnir (A I 1.). U slučaju da ima manje igrača koji su na rang listi povećava se broj igrača iz kvalifikacija. Minimalan broj učesnika na turnirima A I 1. kategorije ne sme biti manji od 24 učesnika a na turnirima 2. kategorije 16 učesnika. Turniri 3. kategorije moraju imati najmanje 8 učesnika. Maksimalan broj učesnika na turnirma 2. i 3. kategorije je 128. Samo turniri koji zadovolje kvotu biće bodovani za rang listu. U slučaju da turnir ima manji broj učesnika Vrhovni sudija je obavezan da smanji kategoriju turnira.

7. Upisivanje (sing-in)
7.1. Na svim turnirima A, I i II i III kategorije vrši se upisivanje takmičara. Takmičari se upisuju sa takmičarskim legitimacijama na formularu propisanom od TS SRBIJE u prisustvu Vrhovnog sudije. Samo takmičari koji se LIČNO upišu biće žrebani. Vrhovni sudija ima pravo da upiše igrača samo u slučaju da je on sprečen da dode na upis jer igra glavni turnir nekog drugog turnira, i to tako što Vrhovni sudija PRETHODNOG TURNIRA obaveštava sudiju turnira na koji igrač dolazi o tome ("ref to ref sign in").

7.2. Upisivanje za turnire A I 1. kategorije prvog dana kvalifikacija

 • za muškarce od 09-10 časova
 • za devojke od 11-12 časova

za glavni turnir prvog dana glavnog turnira

 • za muškarce od 09-10 časova
 • za devojke od 10-11 časova

Za turnire 2. kategorije upisivanje se vrši:

 • za sve muške turnire prvog dana turnira od 09-10 časova,
 • za sve ženske turnire drugog dana turnira od 09-10 časova.

Za turnire 3. kategorije vreme upisivanja odreduju regionalni teniski savezi.

8. Broj mečeva u toku dana
8.1. U svim konkurencijama (od dečaka-devojčica do seniora-ki) svi mečevi glavnog turnira se igraju u dva dobijena tie-break (TB) seta. Mečevi u kvalifikacijama turnira A I 1. kategorije igraju se u dva dobijena TB seta dok se treći set igra Match TB (do 10 sa razlikom od dva poena). U slučaju da se igra Meč TB NEMA PROMENE LOPTI. Mečevi u konkurenciji parova na svim takmičenjima se igraju uz primenu "no add" pravila, i umesto trećeg seta se igra Match TB (do 10 sa razlikom od dva poena). U slučaju da se igra Match TB NEMA PROMENE LOPTI.

8.2. U toku jednog takmičarskog dana takmičar može igrati najviše 3 meča i to: 2 singl meča i 1 dubl meč. Meč koji je prekinut iz nekog razloga (mrak, kiša..) pre završetka prvog seta I nastavlja se sledećeg dana računa se kao novi meč. Svi mečevi prekinuti iz nekog razloga (mrak, kiša..) koji su prekinuti nakon završetka prvog seta I nastavljaju se sledećeg dana NE računaju sa kao novi meč. Prekinuti meč iz prethodnog dana, ne bi trebalo staviti po rasporedu igranja za sledeći dan u prvu turu igranja. Vrhovni sudija nema pravo da takmičara postavi da igra dubl meč pre njegovog singl meča, osim ako se takmičar složi sa time. Ukoliko takmičar ima dva singl meča toga dana, on prvo treba da odigra oba singla meča pa tek onda dubl (osim ako on u dogovoru sa Vrhovnim sudijom, zbog interesa turnira, ne odluči drugacije).

8.3. Dečaci-devojčice na takmičenjima u svojoj konkurenciji ne mogu započinjati svoje mečeve posle 21 čas a juniori-ke posle 22 časa i završavati posle 24 časa (Vrhovni sudija ima diskreciono pravo da u izuzetnim slučajevima donese odluku da je to neophodno - u interesu regularnog održavanja turnira). U slučaju ekstremnih vremenskih uslova Vrhovni sudija može doneti odluku o prekidu mečeva.

8.4. Takmičari imaju pravo na odmor između dva singl meča u zavisnosti od trajanja prethodnog meča i to:

 • ako je meč trajao do 60 minuta: najmanje 30 minuta odmora,
 • ako je meč trajao od 60 do 90 minuta: najmanje 60 minuta odmora,
 • ako je meč trajao preko 90 minuta: najmanje 90 minuta odmora.

Odmor pre nastupa u igri parova može trajati od 30 do 60 minuta u zavisnosti od dužine trajanja prethodnog meča. Ukoliko se istog dana igraju polufinale i finale, odmor pre finala mora trajati najmanje 120 minuta.

9. Žreb i postavljanje nosioca
9.1. Žreb se obavlja na početku takmičenja nakon upisivanja. Na svim turnirima A, I i II i III kategorije vrši se upisivanje takmičara. Takmičari se upisuju sa takmičarskim legitimacijama na formularu propisanom od TS SRBIJE u prisustvu Vrhovnog sudije. Samo takmičari koji se LIČNO upišu biće žrebani. Vrhovni sudija ima pravo da upiše igrača samo u slučaju da je on sprečen da dođe na upis jer igra glavni turnir nekog drugog turnira, i to tako što Vrhovni sudija PRETHODNOG TURNIRA obaveštava sudiju turnira na koji igrač dolazi o tome ("ref to ref sign in").

9.2. Žreb obavlja isključivo Vrhovni sudija uz prisustvo predstavnika takmičara (predstavnici takmičara vrše izvlačenje brojeva). Ukoliko postoje mogućnosti, žrebanje se obavlja javno.

9.3. Nosioci na turniru se određuju prema poslednjoj dostupnoj rang listi ATP, WTA, ITF, TE i TS SRBIJA za određenu konkurenciju, naznačenim redosledom. Priznaje se sledeći rang takmičara sa gore navedenih listi:

 • ATP rang-lista bez ograničenja
 • WTA rang-lista bez ograničenja
 • ITF rang-lista do 100-og mesta
 • TE rang-lista do 50-og mesta

Ukoliko na domaćim juniorskim turnirima do 16 i 18 godina igra neki takmičar sa ATP ili WTA rang listom on ima prednost kod određivanja nosioca u odnosu na igrače koji imaju ITF rang-listu.

9.4. Broj nosioca se određuje prema kosturu postavljanja igraca i to:

 • kostur 8 - 2 nosioca,
 • kostur 16 - 4 nosioca,
 • kostur 32 - 8 nosioca,
 • kostur 64 - 16 nosioca,
 • kostur 128 - 16 nosioca.

9.5. Žrebanje nosioca se vrši na sledeći način: Prvi nosioc na mesto br.1, drugi nosioc na mesto br.8, 16, 32, 64 ili 128 (u zavisnosti od veličine kostura). Ostali nosioci se žrebaju po grupama (3 i 4, 5 do 8 i 9 do 16), tako što se prvoizvučeni upisuje u gornju polovinu kostura (na predvidjeno mesto). Svi ostali nosioci se žrebaju i postavljaju u kostur po istom principu.

9.6. Žrebanje ostalih igrača se obavlja pošto se izvrši postavljanje nosioca tako što se prvo izvučeni igrač upisuje na prvo slobodno mesto od vrha kostura prema dnu, a zatim se redom vrši popunjavanje kostura.

9.7. Redosled nosioca u konkurenciji parova se određuje na osnovu zbira bodova plasmana igrača na poslednjim dostupnim rang-listama ATP, WTA, ITF, TE i TS SRBIJA u dublu, a ako takvih nema, onda na osnovu njihovog plasmana na rang-listama u singlu.

9.8. Na MASTERS takmičenjima, takmičari se u kostur postavljaju po sledećem
redosledu:

 • 1 - 8
 • 4 - 5
 • 3 - 6
 • 2 - 7

10. Informacije o takmičenju
10.1. Organizator je dužan da najmanje 14 dana pre početka takmičenja pošalje informacije o takmičenju na formularu propisanom od strane TO TSS i to svim klubovima, Vrhovnom sudiji i Teniskom savezu u čijoj je nadležnosti takmičenje.

10.2. Informacija o takmičenju mora sadržati sve bitne podatke za učesnike turnira: mesto održavanja, datum održavanja, kategorija turnira, datum i vreme upisivanja (SIGN-IN-a), datum krajnjeg roka za prijavu-odjavu igrača, podloga, oficijelna lopta, nagrade i sl.

10.3. U informaciji o takmičenju se moraju navesti: ime i prezime, adresa, telefon i fax direktora turnira.

10.4. Informacijom o takmičenju se moraju obavestiti učesnici turnira o eventualnom televizijskom prenosu, obavezama u pogledu konferencija za štampu i drugim obavezama kao što su: svečano otvaranje, proglašenje pobednika i dodela nagrada, koktel za igrače i slično.

10.5. Organizator takmičenja je obavezan da u informaciji o takmičenju naglasi ako se mečevi igraju pod veštackim svetlom. U tom slučaju prijavljeni igrači su dužni da igraju pod veštačkim svetlom bez obzira na lekarska uverenja.

10.6. Organizator ne sme sačiniti informaciju o takmičenju koja je u suprotnosti sa Pravilnikom o pojedinačnom takmičenju, a ako iz nekog razloga to mora da učini, mora se konsultovati sa TO TS SRBIJE.

11. Tehnička organizacija takmičenja
11.1. Takmičenjem rukovodi Vrhovni sudija određen od strane Sudijskog Odbora TSS-a, od upisa igrača za turnir do finalnog meča glavnog turnira. Vrhovni sudija pravi žreb za turnir, pravi satnicu i raspored igranja i donosi konačne odluke po svim pitanjima vezanim za tumačenje Pravila teniske igre.

11.2. Organizator je dužan da obezbedi uslove za rad Vrhovnog sudije i to: kancelariju sa telefonom, fax-om i fotokopir aparatom za umnožavanje svih potrebnih papira. Kancelarija Vrhovnog sudije ne sme biti prometna i pristup je dozvoljen samo organizatorima i rukovodstvu turnira.

11.3. Organizator može da formira rukovodstvo turnira i sve ostale službe predviđene Pravilnikom o radu službenih lica.

11.4. Organizator je dužan da obezbedi Vrhovnom Sudiji smeštaj u hotelu ako se turnir održava u mestu udaljenom više od 50km od mesta stanovanja sudije. Ukoliko se turnir održava u mestu bližem od 50km od mesta stanovanja sudije onda sudiji pripadaju putni troškovi.

11.5. Teniski Savez Srbije zadržava pravo da na pojedinim turnirima izvrši "brendiranje" centralnog terena. Pod time se podrazumeva:

 • postavljanje "back fence" banera sa reklamom sponzora TSS i logom TSS
 • postavljanje "net posts" banera
 • postavljanje banera na sudijsku stolicu

Ovaj reklamni materijal ne ostaje u trajnom vlasništvu kluba, već ga klub dobija na revers i dužan je da ga vrati u istom stanju u kome je primljen. Teniski Savez Srbije zadržava pravo da ovaj reklamni materijal bude postavljen na vidnom delu centralnog terena. Klub organizator ima pravo da zadrži i banere sponzora kluba.

11.6. Na takmičenjima A kategorije, organizator je dužan da selektoru reprezentacije u toj konkurenciji obezbedi dva puna pansiona u toku trajanja turnira kao i naknadu troškova prevoza prema tački 11.4.

11.7. Na svim Državnim prvenstvima Srbije obavezno je intoniranje himne Republike Srbije na ceremoniji otvaranja turnira i isticanje Državne zastave.

11.8. Igrači finala su obavezni da prisustvuju ceremoniji zatvaranja turnira i dodele nagrada ukoliko se ona obavlja do 30 minuta nakon okončanja finalnog meča. Protokol ceremonije, klub organizator će dobiti pre pocetka takmičenja. Izveštaj o njegovom sprovođenju podnosi Vrhovni sudija.

12. Završne odredbe
12.1. Za sva tumačenja ovog Pravilnika nadležan je TO TS SRBIJE.

12.2. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi stari Pravilnik o pojedinačnim takmičenjima.


 
 
Na vrh strane


 
   KOMENTARI NA TEKST...


Trenutno nema komentara

Ostavite Vaš komentar

 

(polja obeležena sa * su obavezna i morate ih popuniti)

Vaše ime i prezime*:


Zanimanje:


Adresa:


Telefon:


E-mail*:


Web adresa :


Vaš komentar na tekst *:


Želite li da primate obaveštenja o novostima
sa Savremeni sport.com putem e-maila *:


(Svaki 50-ti posetilac koji se registruje da prima novosti putem e-maila na poklon dobija majicu po izboru sa logom Savremeni sport.com)

...

 


   POGLEDAJTE JOŠ I...


Pravilnik o uslovima za stipendiranje...
Pravilnik o licenciranju teniskih trenera
Pravilnik o sprečavanju dopinga u tenisu
Pravilnik o nadzoru nad stručnim radom...
Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih
Preporučeni tekstovi   AKCIJE


Sportski adresar
Zanimaju Vas informacije o određenom sportskom subjektu (klubu, organizaciji, savezu, društvu, firmi.), najpre pogledajte i potražite da li se možda već nalazi u okviru našeg Sportskog adresara...


Sportski kalendar
Zanimaju Vas informacije o određenoj sportskoj manifestaciji (turniru, prvenstvu, akciji, seminaru, itd.), pogledajte najave aktuelnih sportskih manifestacija u okviru našeg Sportskog kalendara...


Postanite saradnik
Ako podjednako volite sport i da pišete o njemu, odnosno znate nešto novo i zanimljivo o nekoj sportskoj temi,  a uz to želite da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podelite sa drugima, javite nam se. Čekamo Vas!

Medijsko partnerstvo
Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) ili ste organizator neke sportske manifestacije (turnir, akcija, seminar, sl.) i želite da je medijski promovišete, odnosno sa njom upoznate širu javnost, Savremeni sport.com može postati Vaš Medijski partner...

Foto galerija
Osetite deo atmosvere sa najzanimljivijih već održanih sportskih manifestacija putem slika koje smo zbog Vas zabeležili u okviru Foro galerije...

Besplatan sport
Zanimaju Vas besplatne sportske aktivnosti. saznajte sve o besplatnim sportskim sadržajima u okviru akcije Besplatan sport...


    E-MAIL LISTA

 
Ukoliko ste zainteresovani za neku specifičnu oblast sporta na našem internet portal, prijavite se na našu mail listu i bićete blagovremeno obavešteni o novostima iz te oblasti...
vidi opširnije

Od sada nas možete pratiti i putem
 
s
Facebook-a s Twitter-a     Uslovi korišćenja           Pravna pouka          Često postavljana pitanja          Saradnici          Marketing    
                                                                               
Copyright 2007 - 2014 © Savremeni sport.com